Members

Advisor: Sheng-Yen Hsu (許聖彥)

Current:

Chen-Ju,Weng(翁辰儒), Pin-Han,Liu(劉秉翰), Tsung-Jui Lee (李宗叡)

Former:

Chia-Hsun Lin (林佳勳), Hsin-Hao Chen (陳信豪), Tai-Hsiang Fang (方泰翔), Yu-Kun Yeh (葉育坤), Yu-Wen Chen (陳昱文)

Hong-De Liu (劉泓德), Jie-You Li (李介佑)

Ching-Wei Wu (吳勁緯), Le-Kuan Lin (林樂寬), Xin-Yi Lin (林欣儀), Zhi-Hong Yang (楊志鴻), Zheng-Yan Lin (林鉦諺)

Han-Lin Wu (吳翰林), Pin-Yao Wang (王品堯), Yu-Wei Zhuang (莊裕緯), Zhrng-Hao Hou (侯正豪)

Jia-Qi Zhan (詹家齊), Jing-Yao Huang (黃敬堯), Jia-Yu Liu (劉家妤)

Ang-Zhi Lai (賴昂志), Hong-Jie Lin (林鴻傑), Hong-Ze Lin (林宏澤), Jia-Kai Chen (陳嘉凱), Yi-Chen Lin (林義晨), Zheng-Yan Hong (洪正彥)

Jin-Feng Chen (陳金豐)